sprawozdanie z działalności gospodarczej
 
 

Linki

 
    
 

 

 

 

When I need You I just close my eyes and I'm with You... :-***

Temat: Istota i cele sprawozdań finansowych w świetle istniejących przepisów rachunkowych
...niezbędne jest poznanie przez poskich menadźerów i analityków różnych koncepcji, metod i technik sprządzania sprawozdań finansowych oraz sposobów i metod interpretacji zawartych w nich danych lub pogłębienie dotychczas posiadanej wiedzy w tej dziedzinie. Roczne sprawozdanie finansowe powinno obejmować: bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkową (wycena, inf. aktywa, pasywa), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, sprawozdanie z działalności gospodarczej. Powinno odznaczać się: wiarygodnością (rzetelnością), zrozumiałością dla urzytkowników, kompletnością, porównywalnością, sprawdzalnością i terminowością. Zatem głównym celem sprawozdań finansowych jest dostarczenie obrazu sytuacji finansowej, wyników działalności dla szerokiego kręgu urzytkowników. W swoim opisie przedstawiłam istotę icel sprawozdań...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=128Temat: istota i cel analizy sprawozdan finasowych
...oraz rzetelne, czyli wolne od stronniczości i obiektywne. Zrozumiałość można uznać za najważniejszą cechę sprawozdawczości. Informacje są wykorzystywane przez użytkowników w pełni, gdy są one dla nich jasne, przejrzyste, czytelne, i rozumiane we wszystkich punktach. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje: - bilans, - rachunek zysków i strat, - informacje dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (cash flow) - sprawozdanie z działalności gospodarczej.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=797


Temat: Istota i cele analizy sprawozdan finansów w swietle istniejacych przepisów
Jak wiemy każda działalność jednostki gospodarczej wiąże się z zamknięciem na koniec roku obrotowego ksiąg rachunkowych. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest przygotowanie i przetworzenie informacji wynikających z tych ksiąg oraz ich zestawienie w formie odpowiednich sprawozdań finansowych. Są to: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pienieżnych, sprawozdanie z działalności gospodarczej oraz sprawozdanie ze zmian kapitału własnego. Moim zdaniem głównym celem, dla którego sporządzane jest sprawozdanie finansowe jest fakt, iż zawiera ono informacje o zasobach majątkowych jednostki i źródłach ich finansowania oraz umożliwia ocenić sytuację finansową. Jest to bardzo wiarygodne źródło do przeprowadzenia analizy finansowej. Informacje zawarte w sprawozdaniu...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=206


Temat: Istota i cel analizy sprawozdań finansowych w świetle istniejących przepisów o rachunkowości.
W świetle istniejących przepisów o rachunkowości z 29.09.1994r., każda jednostka gospodarcza na koniec roku obrotowego ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe. Na sprawozdanie finansowe składa się: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie z działalności gospodarczej oraz sprawozdanie ze zmian kapitału własnego. Sprawozdanie finansowe , jest to rzetelne odzwierciedlenie stanu faktycznego przedsiębiorstwa, zawiera ono informacje o zasobach majątkowych jednostki i źródłach ich finansowania. Analiza zawartych informacji, odgrywa ważną rolę i znajduje coraz większe zastosowanie w praktyce przedsiębiorstw. Informacje zawarte w sprawozdaniu,...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=246


Temat: Kronika klubu
...31 punkty /32:31/. Czerwiec- W Hali Sportowej w Brennej organizowane są Mistrzostwa Polski LZS, gdzie startuje 240 zawodników z całej Polski. Czerwiec –Członkowie i sympatycy Ludowego Klubu Sportowego „Beskid” Brenna zebrali się na kolejnym, corocznym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Podczas obrad dokonano wszechstronnej oceny aktualnego stanu i poziomu sportowego sekcji klubu, a także przedstawiono obecnym sprawozdanie z działalności gospodarczej klubu . Zebranie w formie uchwały przyjęło wnioski z dotychczasowej działalności oraz nakreśliło program zamierzeń na kolejny rok. Gośćmi zebrania była Przewodnicząca Rady Gminy Cecylia BEN oraz Sekretarz Urzędu Gminy Franciszek HRUSZKA. Skład Zarządu Klubu: Gustaw CHOLEWA - Prezes; Rudolf HOLEKSA – Wice Prezes ds. finansów i organizacji; Jan ZWIAS – Wice Prezes ds....
Źródło: beskidbrenna.fora.pl/a/a,71.html
 

 


 

 
Copyright 2003. When I need You I just close my eyes and I'm with You... :-***